Kwaliteit

Kwaliteit van zorg: onderzoek en evaluatie rondom behandeling, behandeleffect en cliënttevredenheid (zie ook de pagina ‘mening van cliënten)

De praktijk streeft ernaar om de zorg zo goed mogelijk te leveren. Daarom wordt de dienstverlening structureel geëvalueerd en verbeterd. Hiervoor wordt de mening van de cliënt gevraagd en worden er  gegevens  verzameld en verwerkt. Het zorgt voor een continu proces van leren en verbeteren. Hiervoor worden een aantal gegevens verzameld en wordt u gevraagd om af en toe een vragenlijst in te vullen.

 • De behandelgegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor analyse- en onderzoeksdoeleinden. Als u niet akkoord gaat, kunt u dat op het aanmeldformulier aangeven (dit formulier krijgt u op het moment dat er een afspraak gemaakt is).
 • Effectmeting (ROM): Er wordt gevraagd uw medewerking te verlenen aan therapie-effectmeting. Hiervoor krijgt u voorafgaand aan de behandeling en aan het eind van de behandeling – maar mogelijk ook tussentijds – een korte vragenlijst (SQ-48) waarin de mate van klachten geïnventariseerd wordt. De vragenlijst wordt digitaal verstuurd.
 • Er vindt cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Er wordt tijdens de behandeling regelmatig overlegd met de cliënt over het verloop van de behandeling (ervaring, effect van de behandeling op klachten, tevredenheid, vervolg, eventuele bijsturing). Daarnaast wordt er tijdens het laatste gesprek expliciet stilgestaan bij de evaluatie van de behandeling. Tot slot wordt er een korte digitale vragenlijst afgenomen bij afsluiting van de behandeling (CQi).
 • De verkregen gegevens worden gebruikt om het eigen functioneren te toetsen en te vertalen naar leerpunten.
 • De verzamelde gegevens, zoals die van alle klanttevredenheidslijsten en therapie-effectmetingen, worden per jaar bekeken en vertaald naar leerpunten voor het eigen functioneren. De resultaten worden anoniem in de intervisiebijeenkomsten besproken.

Voornemen 2021

Op grond van de resultaten van afgelopen jaren is er in 2021 extra aandacht voor:

 1. informatie verstrekken over zelfhulpprogramma’s en patiëntenverenigingen
 2. het geven van een plek aan de naasten binnen de behandeling verder versterken
 3. e-health programma’s verder integreren binnen de behandelingen

Op grond van de resultaten was er in 2020 extra aandacht voor:

 1. consequent vragenlijsten sturen en cliënten motiveren om de vragenlijst ook te beantwoorden.
 2. bespreken welke plek de naasten kunnen krijgen in de behandeling
 3. inzet e-health programma’s.