Algemene informatie

Wachtlijst

Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Ik probeer met nieuwe cliënten binnen één tot twee weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. De behandeling volgt aansluitend.

 • Wachttijd tot intake: 1 week
 • Wachttijd tot behandeling (de tijd tussen de intake en de start van de verdere behandeling): 0 weken
 • Bijgewerkt: januari 2020                                           
 • (Verplicht om te vermelden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overige praktische informatie

 • De duur van de sessies is 50 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Er wordt gewerkt vanuit een praktijk aan huis, deze is makkelijk toegankelijk.
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn. Hierop moet staan dat het om een verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog gaat.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • Indien nodig wordt er overlegd met de huisarts of andere behandelaren zoals een fysiotherapeut. Het zorgt voor korte overleglijnen en afstemming. Dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.
 • Er wordt een (elektronisch) dossier van de behandeling bijgehouden. U hebt recht van inzage; daarvoor dient u een afspraak te maken. Het bespreken van de inhoud van het dossier wordt als een consult in rekening gebracht.
 • Na afloop van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard (wettelijke verplichting), tenzij u een schriftelijk verzoek heeft gedaan om de gegevens eerder te vernietigen.
 • De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk.

Onderzoek en evaluatie rondom behandeling, behandeleffect en cliënttevredenheid

De praktijk streeft ernaar om de zorg zo goed mogelijk te leveren. Daarom wordt de dienstverlening structureel geëvalueerd en verbeterd. Hiervoor wordt de mening van de cliënt gevraagd en worden er  gegevens  verzameld en verwerkt. Het zorgt voor een continu proces van leren en verbeteren. Hiervoor worden een aantal gegevens verzameld en wordt u gevraagd om af en toe een vragenlijst in te vullen.

 • De behandelgegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor analyse- en onderzoeksdoeleinden. Als u niet akkoord gaat, kunt u dat op het aanmeldformulier aangeven (dit formulier krijgt u op het moment dat er een afspraak gemaakt is).
 • Effectmeting (ROM): Er wordt gevraagd uw medewerking te verlenen aan therapie-effectmeting. Hiervoor krijgt u voorafgaand aan de behandeling en aan het eind van de behandeling – maar mogelijk ook tussentijds – een korte vragenlijst waarin de mate van klachten geïnventariseerd wordt. De vragenlijst wordt digitaal verstuurd.
 • Deze gegevens worden gebruikt om het eigen functioneren te toetsen en te vertalen naar leerpunten.
 • Er vindt cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Er wordt tijdens de behandeling regelmatig overlegd met de cliënt over het verloop van de behandeling (ervaring, effect van de behandeling op klachten, tevredenheid, vervolg, eventuele bijsturing). Daarnaast wordt er tijdens het laatste gesprek expliciet stilgestaan bij de evaluatie van de behandeling. Tot slot wordt er een korte digitale vragenlijst afgenomen bij afsluiting van de behandeling.
 • De verzamelde gegevens, zoals die van alle klanttevredenheidslijsten en therapie-effectmetingen, worden per jaar bekeken en vertaald naar leerpunten voor het eigen functioneren. De resultaten worden anoniem in de intervisiebijeenkomsten besproken.