Intake

De behandeling start met een intake, één of twee gesprekken. Er wordt nagegaan wat de klachten en ervaren problemen zijn, wat de achtergronden zijn en wat de onderliggende samenhang is. Er wordt daarbij breed gekeken naar gezin/familie – gezondheid – werk/studie – jeugd/ouderlijk gezin – hobby’s/vrije tijd/vrienden – belangrijke levensgebeurtenissen – geloof/spiritualiteit. Er wordt bekeken wat de onderliggende oorzaak van de ervaren problemen kan zijn. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Tevens wordt er met u besproken met welke vraag u komt, wat uw verwachtingen en ideeën zijn en wat u graag zou willen bereiken.

Op grond van de bevindingen wordt er met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn en samen wordt er een plan opgesteld. Daarna volgt de eigenlijke behandeling.

Behandeling

Behandeling

De behandeling is kortdurend en praktisch, er op gericht dat u zo snel mogelijk weer op een duurzame manier zonder hulp verder kunt. Het doet een beroep op uw motivatie, actieve betrokkenheid en zelfwerkzaamheid.

In de behandeling ga ik uit van de levenslooppsychologie en de waarderingstheorie, Ik maak vooral gebruik van inzichtgevende en spiegelende technieken, van focussen, rollenspellen en visualisatie. Er wordt zoveel mogelijk in het hier-en-nu gewerkt aan de hand van concrete ervaringen uit uw dagelijkse leven. Denken, voelen en handelen worden met elkaar in verband gebracht. Voor informatie over de behandelingsmethoden verwijs ik naar de paragraaf ‘specifieke behandelvormen’, onder aan deze pagina. Het gaat daarbij om: Schematherapie, EMDR, E-health, Cognitieve Gedragstherapie.

Het uitgangspunt is dat elke cliënt op zijn eigen manier betekenis geeft aan zijn leven. Hij heeft de noodzakelijke hulpbronnen in zichzelf om tot verandering te komen. Hij is verantwoordelijk voor zijn leven en zijn keuzes, hij is mede verantwoordelijk voor het veranderingsproces. U krijgt als cliënt díe hulp, die uw kracht aanspreekt en u zo snel mogelijk weer tot zelfredzaamheid en zelfstandigheid brengt. De behandeling die u in deze praktijk krijgt is generalistisch en kortdurend, praktisch en doelgericht.

De concrete behandeling wordt afgestemd op de problematiek, op de hulpvraag en op de eigenheid van u als persoon. Er wordt uitgegaan van de behandelvormen die effectief bewezen zijn en passen bij de multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen van de GGZ. Het aanbod is divers: persoonsgericht, cognitief-gedragsmatig, oplossingsgericht, steunend en structurerend, activerend en motiverend, inzichtgevend.

Tijdens de intake wordt er besproken wat de wederzijdse verwachtingen zijn en wat haalbaar is. Ik geef open en eerlijk aan wat ik kan bieden en waar mijn grenzen liggen. Tijdens de verdere behandeling worden de behandeling, het proces, uw ontwikkeling en onze therapeutische relatie regelmatig geëvalueerd. Van u als cliënt verwacht ik een actieve inzet. Ik ga er vanuit dat u aangeeft wat u van mij verwacht, wat u verder helpt of juist belemmert. Daarnaast ga ik er vanuit dat u gemotiveerd aan de slag gaat met uw behandeling, zowel tijdens de gesprekken als tijdens de periodes tussen de gesprekken. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig samen wat u in uw dagelijkse leven kunt doen om de behandeling zo nuttig en effectief mogelijk te maken. Opdrachten in de vorm van ‘(t)huiswerk’ zijn daarbij een ondersteuning.

Belangrijke anderen zijn altijd welkom om bij de behandeling betrokken te worden. Waar nodig en wenselijk voor de behandeling worden ze actief uitgenodigd. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en alleen als deze er achter staat. Gesprekken met de betrokken personen gebeuren alleen als de cliënt er bij aanwezig is.

 

Speciale behandelvormen

 • In Schematherapie wordt gekeken naar patronen die kenmerkend zijn voor het functioneren van de persoon, voor de manier waarop iemand zichzelf ziet in relatie tot zichzelf en tot de wereld om zich heen. Het zijn patronen die ontstaan zijn in de jeugd. Het helpt om te ontdekken hoe deze patronen zijn ontstaan en hoe ze te veranderen zijn. Van oorsprong wordt deze behandelvorm ingezet bij ernstige psychische problemen, maar hij is ook goed bruikbaar bij milde problemen in het functioneren.Voor meer informatie zie https://www.schematherapie.nl/over-schematherapie/
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde procedure die ontwikkeld is om traumatische gebeurtenissen te verwerken, maar die ook goed ingezet kan worden als aanvulling bij andere problemen en klachten. Voor meer informatie zie https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/
 • In Cognitieve Gedragstherapie wordt er gekeken naar de onderlinge relatie tussen gedrag, gedachten en gevoel, in relatie tot de gebeurtenis en het gevolg van je handelen. Het uitgangspunt is dat wat je denkt vaak onbewust is, maar dat het wel sterke invloed heeft  op wat je voelt en doet. Ook het zelfbeeld wordt hierdoor beïnvloed. In deze vorm van therapie wordt geoefend in het anders gaan denken en doen. Voor meer informatie zie https://www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/
 • Naast (t)huiswerkopdrachten worden er E-health modules van de organisatie Therapieland ingezet. Het zijn online therapieprogramma’s die u zelfstandig kunt doorlopen, maar die ook ter ondersteuning van de behandeling kunnen dienen. Deze modules bevatten onder andere informatie over specifieke onderwerpen die u nog eens na kunt lezen, oefeningen, observatieopdrachten en vragenlijsten. De inzet van deze modules gebeuren in overleg met en passend bij de cliënt. Behandeling via face-to-face gesprekken wordt zo aangevuld met passende online therapeutische modules. Het biedt meteen de mogelijkheid het veilig uitwisselen van bijvoorbeeld huiswerkopdrachten, registratie-opdrachten en het stellen van vragen.
 • In een aantal situaties maak ik gebruik van het gedachtengoed van de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM), het Persoonlijk Positie Repertoire (PPR) en het Meerstemmige Zelf. Dit zijn methodes van zelfonderzoek waarin de persoon in dialoog met zichzelf en de psycholoog zijn eigen leven systematisch en in al zijn facetten kritisch bekijkt.

 

Gezondheidstips

We zijn ons er allemaal van bewust, dat ons gedrag mede bepaalt of we gezond blijven: gezond eten, voldoende bewegen, voldoende rust. In de drukte van alledag, of als de problemen zich opstapelen, vergeten we deze regels gemakkelijk. En het resultaat is dat we in een neerwaartse spiraal terecht komen, we ons slechter voelen, somberder worden, meer klachten krijgen.

Daarnaast zijn er door de Coronamaatregelen allerlei veranderingen in ons leven opgetreden. Dat kan lastig zijn, zeker als u te maken hebt met thuiswerken, als de sociale en ontspannende activiteiten wegvallen, als u kinderen heeft die niet naar school mogen. Onderstaand vindt u een zestal ondersteunende tips. Daarná vindt u meer algemene adviezen wat u zelf kunt doen voor een meer positief welbevinden.

1. De normale dagstructuur is misschien weggevallen. Maak een nieuwe dagstructuur en schrijf deze op een bord, goed zichtbaar in bijvoorbeeld keuken of woonkamer.

Net Promoter Score Survey Software | NPS Survey App | Zonka Feedback2. Begin de dag met een moment van bezinning: hoe gaat het met mij? hoe gaat het met de mensen om mij heen? wat ga ik doen deze dag?

Personen Silhouetten Uitvoering - Gratis afbeelding op Pixabay

3. Spreek (met jezelf of samen) een moment op de dag af, rond het eind van de middag / begin van de avond – om te kijken hoe de dag gegaan is: hoe gaat het met mij? heb ik mijn voornemens gehaald? hoe gaat het met de mensen om mij heen?

4. Zorg voor voldoende beweging: rek-en-strek-oefeningen, Person Standing on Top of Building Under Blue Sky · Free Stock Photodansen in de woonkamer, fitness-oefeningen via You-tube, bewegen-op-muziek in de tuin, …

5. Onderhoud de belangrijke sociale contacten; niet face-to-face, maar via telefoon, video-bellen, whatsapp, chat, …10 Strategies to Run a Successful Social Media Campaign | Classy

6. Er komt heel veel informatie over de crisis via diverse kanalen uw leven in. Er zijn heel veel praatprogramma’s die alle informatie opnieuw bespreken. Bekijk welke informatie voor u noodzakelijk is en bescherm uzelf tegen tevéél informatie. Twee keer per dag nieuws kijken geeft voor veel mensen meer dan voldoende.Cyber Aanval Bescherming Tegen - Gratis afbeelding op Pixabay

 

 

Als algemeen hulpmiddel voor uw welbevinden zijn onderstaande adviezen te gebruiken:

 • Twee keer per dag een half uur wandelen, bij voorkeur bij daglicht.wandelpad aan rivier
 • Breng structuur in de dag aan: vaste tijd van opstaan en gaan slapen, drie maaltijden per dag op vaste tijden.
 • Wissel activiteit en rust met elkaar af; de hele dag luieren is niet goed – de hele dag bezig blijven is evenmin goed.
 • Doe elke dag iets leuks. Dat kan iets groters zijn zoals een dagje uit, maar dat kan ook eenvoudig zijn, zoals: even gaan zitten met een kopje thee, voor de gezelligheid een vriend of vriendin bellen, iets creatiefs doen of genieten van een warm bad.
 • Geef uzelf en de mensen in uw omgeving elke dag een compliment.
 • Richt de aandacht ook op de dingen die goed gaan.regenboog
 • Als u een vaste relatie hebt: elke dag tijd voor elkaar maken (liefst een uurtje) en elke week minstens een dagdeel samen doorbrengen.
 • Als u piekert: blijf er niet mee rondlopen, maar maak het probleem bespreekbaar.stress 2
 • Bij slecht slapen is regelmaat extra belangrijk: hanteer een vaste bedtijd en een vaste tijd van opstaan (ook als u slecht geslapen heeft), gebruik een avondritueel, niet overdag de slaap inhalen, na negen uur ’s avonds geen ingewikkelde gesprekken meer.
 • Zoek op tijd hulp: in uw directe omgeving, bij familie of vrienden, bij iemand uit uw geloofsgemeenschap, bij uw werkgever, bij uw huisarts, of via uw huisarts/bedrijfsarts bij een professionele hulpverlener.