Behandeling

In de benadering ga ik uit van de levenslooppsychologie en de waarderingstheorie en maak ik vooral gebruik van inzichtgevende en spiegelende technieken, van focussen, rollenspellen en visualisatie. Er wordt zoveel mogelijk in het hier-en-nu gewerkt aan de hand van concrete ervaringen uit uw dagelijkse leven. Denken, voelen en handelen worden met elkaar in verband gebracht.

Het uitgangspunt is dat elke cliënt op zijn eigen manier betekenis geeft aan zijn leven en dat hij de noodzakelijke hulpbronnen in zichzelf heeft om tot verandering te komen. Hij is verantwoordelijk voor zijn leven en zijn keuzes, hij is mede verantwoordelijk voor het veranderingsproces. U krijgt als cliënt díe hulp, die u zo snel mogelijk weer tot zelfstandigheid brengt.

De concrete behandeling wordt afgestemd op de problematiek en op de eigenheid van u als persoon, uitgaande van de behandelvormen die effectief bewezen zijn en passen bij de multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen van de GGZ. Het aanbod is divers: persoonsgericht, cognitief-gedragsmatig, oplossingsgericht, steunend en structurerend, activerend en motiverend, inzichtgevend.

Naasten zijn altijd welkom om bij de behandeling betrokken te worden. Waar nodig en wenselijk voor de behandeling worden ze actief uitgenodigd. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en alleen als deze er achter staat. Gesprekken met de betrokken personen gebeuren alleen als de cliënt er bij aanwezig is.

In een aantal situaties maak ik gebruik van de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) en het Persoonlijk Positie Repertoire (PPR). Dit zijn methodes van zelfonderzoek waarin de persoon in dialoog met de psycholoog zijn eigen leven systematisch en in al zijn facetten kritisch bekijkt.

Er kan tevens gebruik gemaakt worden van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een geprotocolleerde procedure die ontwikkeld is om traumatische gebeurtenissen te verwerken, maar die ook goed ingezet kan worden als aanvulling bij andere problemen en klachten.

Tot slot worden er e-health modules ingezet ter ondersteuning van de behandeling, in overleg met en passend bij de cliënt. Behandeling via face-to-face gesprekken wordt zo aangevuld met passende online therapeutische modules. Het biedt tevens de mogelijkheid tot het veilig uitwisselen van bijvoorbeeld huiswerkopdrachten, registratie-opdrachten en het stellen van vragen.