Algemene informatie

Wachtlijst

Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Ik probeer met nieuwe cliënten binnen één tot twee weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. De behandeling volgt aansluitend.

 • Wachttijd tot intake: 1 week
 • Wachttijd tot behandeling (de tijd tussen de intake en de start van de verdere behandeling): 0 weken
 • Bijgewerkt: januari 2020                                           
 • (Verplicht om te vermelden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overige praktische informatie

 • De duur van de sessies is 50 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Er wordt gewerkt vanuit een praktijk aan huis, deze is makkelijk toegankelijk.
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn. Hierop moet staan dat het om een verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog gaat.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • Indien nodig wordt er overlegd met de huisarts of andere behandelaren zoals een fysiotherapeut. Het zorgt voor korte overleglijnen en afstemming. Dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.
 • Er wordt een (elektronisch) dossier van de behandeling bijgehouden. U hebt recht van inzage; daarvoor dient u een afspraak te maken. Het bespreken van de inhoud van het dossier wordt als een consult in rekening gebracht.
 • Na afloop van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard (wettelijke verplichting), tenzij u een schriftelijk verzoek heeft gedaan om de gegevens eerder te vernietigen.
 • De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk.

Onderzoek en evaluatie rondom behandeling, behandeleffect en cliënttevredenheid

De praktijk streeft ernaar om de zorg zo goed mogelijk te leveren. Daarom wordt de dienstverlening structureel geëvalueerd en verbeterd. Hiervoor wordt de mening van de cliënt gevraagd en worden er  gegevens  verzameld en verwerkt. Het zorgt voor een continu proces van leren en verbeteren. Hiervoor worden een aantal gegevens verzameld en wordt u gevraagd om af en toe een vragenlijst in te vullen.

 • De behandelgegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor analyse- en onderzoeksdoeleinden. Als u niet akkoord gaat, kunt u dat op het aanmeldformulier aangeven (dit formulier krijgt u op het moment dat er een afspraak gemaakt is).
 • Effectmeting (ROM): Er wordt gevraagd uw medewerking te verlenen aan therapie-effectmeting. Hiervoor krijgt u voorafgaand aan de behandeling en aan het eind van de behandeling – maar mogelijk ook tussentijds – een korte vragenlijst waarin de mate van klachten geïnventariseerd wordt. De vragenlijst wordt digitaal verstuurd.
 • Deze gegevens worden gebruikt om het eigen functioneren te toetsen en te vertalen naar leerpunten.
 • Er vindt cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Er wordt tijdens de behandeling regelmatig overlegd met de cliënt over het verloop van de behandeling (ervaring, effect van de behandeling op klachten, tevredenheid, vervolg, eventuele bijsturing). Daarnaast wordt er tijdens het laatste gesprek expliciet stilgestaan bij de evaluatie van de behandeling. Tot slot wordt er een korte digitale vragenlijst afgenomen bij afsluiting van de behandeling.
 • De verzamelde gegevens, zoals die van alle klanttevredenheidslijsten en therapie-effectmetingen, worden per jaar bekeken en vertaald naar leerpunten voor het eigen functioneren. De resultaten worden anoniem in de intervisiebijeenkomsten besproken.

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het te volgen traject.

Voor trajecten die in 2020 starten, geldt het volgende:

De praktijk heeft contracten afgesloten met vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Er is voor gekozen géén contract aan te gaan met zorgverzekeraar Caresq (labels Promovendum, National Academic en Besured). Dit betekent niet dat u niet bij mij terecht zou kunnen. Voor de behandeling stuur ik u op consultbasis een rekening (NZA-tarief € 110,27). U betaalt de rekening aan mij en dient deze zelf in bij uw zorgverzekering. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u vinden welk percentage van de behandeling vergoed wordt bij deze zogenaamde ‘niet-gecontracteerde zorg’. Het percentage van de vergoeding is mede afhankelijk van de vraag of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raad ik u aan om de polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar! U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de kosten volledig zelf te betalen.

De ziektekosten van jeugdigen tot 18 jaar loopt via de Nederlandse gemeenten. De praktijk heeft géén contracten met de gemeenten. Jeugdigen tot 18 jaar zijn welkom, maar het betekent dat ouders zélf de kosten voor hun rekening nemen.

De psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en valt onder de zogenoemde Generalistische Basis GGZ. Er is geen verplichte eigen bijdrage per consult meer. Houd u er wel rekening mee, dat de psychologische hulpverlening onder het eigen risico valt. In 2020 is het eigen risico € 385,- (of hoger, als u dat zo geregeld heeft met uw zorgverzekering).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er bij de start van de behandeling een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts zijn.

Niet alle behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en problemen die te maken hebben met het werk worden bijvoorbeeld niet meer vergoed. (Er zijn énkele verzekeringen die vanuit een aanvullende pakket wel vergoeding bieden voor deze problematiek.)

Keurmerk_IZCH_2014Verzekerden van Pro Life met een aanvullende verzekering (vraag dit na bij uw verzekering) hebben recht op een vergoeding  voor christelijke psychosociale hulpverlening.

Voor hulpverlening die niet vergoed wordt door de zorgverzekering wordt bij de cliënt het NZA tarief van € 110,27 per consult van 45 minuten in rekening gebracht.

Sommige werkgevers zijn bereid mee te betalen in de kosten van de hulpverlening. Het kan verstandig zijn hierover in gesprek te gaan met uw werkgever.

Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (minimaal 24 uur van te voren) worden volledig in rekening gebracht. Hiervoor wordt het tarief van € 100,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Telefonische consulten of consulten per e-mail worden eveneens gedeclareerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de zorgverlening die geleverd wordt binnen de Generalistische Basis GGZ volgens één van de onderstaande vier pakketten[1] gedeclareerd wordt, met de genoemde maximumtarieven:

Kort, maximaal 294 minuten Prijs €   503,47
Middel, maximaal 495 minuten Prijs €   853,38
Intensief, maximaal 750 minuten Prijs € 1383,65
Alleen intake, maximaal 120 minuten Prijs €   219,78

[1] Het gaat hierbij om de all-in tijd van de behandeling: face-to-face contact, verslaglegging en rapportage, contact derden, email/telefoon, e.d.

De kosten van hulpverlening die geleverd wordt rondom arbeidsgerelateerde problematiek worden in overleg met de werkgever vastgesteld.

 

Voor trajecten die in 2019 gestart zijn, geldt het volgende:

De praktijk heeft contracten afgesloten met vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Er is voor gekozen géén contract aan te gaan met zorgverzekeraars Menzis/Anderzorg (tot 1 mei 2019) en Caresq (labels Promovendum, National Academic en Besured). Dit betekent niet dat u niet bij mij terecht zou kunnen. Voor de behandeling stuur ik u op consultbasis een rekening (NZA-tarief € 105,25). U betaalt de rekening aan mij en dient deze zelf in bij uw zorgverzekering. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u vinden welk percentage van de behandeling vergoed wordt bij deze zogenaamde ‘niet-gecontracteerde zorg’. Het percentage van de vergoeding is mede afhankelijk van de vraag of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raad ik u aan om de polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar! U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de kosten volledig zelf te betalen.

De ziektekosten van jeugdigen tot 18 jaar loopt via de Nederlandse gemeenten. De praktijk heeft géén contracten met de gemeenten. Jeugdigen tot 18 jaar zijn welkom, maar het betekent dat ouders zélf de kosten voor hun rekening nemen.

De psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en valt onder de zogenoemde Generalistische Basis GGZ. Er is geen verplichte eigen bijdrage per consult meer. Houd u er wel rekening mee, dat de psychologische hulpverlening onder het eigen risico valt. In 2018 is het eigen risico € 385,- (of hoger, als u dat zo geregeld heeft met uw zorgverzekering).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er bij de start van de behandeling een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts zijn.

Niet alle behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en problemen die te maken hebben met het werk worden bijvoorbeeld niet meer vergoed. (Er zijn énkele verzekeringen die vanuit een aanvullende pakket wel vergoeding bieden voor deze problematiek.)

Keurmerk_IZCH_2014Verzekerden van Pro Life met een aanvullende verzekering (vraag dit na bij uw verzekering) hebben recht op een vergoeding  voor Christelijke psychosociale hulpverlening.

Voor hulpverlening die niet vergoed wordt door de zorgverzekering wordt bij de cliënt het NZA tarief van € 105,25 per consult van 45 minuten in rekening gebracht.

Sommige werkgevers zijn bereid mee te betalen in de kosten van de hulpverlening. Het kan verstandig zijn hierover in gesprek te gaan met uw werkgever.

Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (minimaal 24 uur van te voren) worden volledig in rekening gebracht. Hiervoor wordt het tarief van € 100,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Telefonische consulten of consulten per e-mail worden eveneens gedeclareerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de zorgverlening die geleverd wordt binnen de Generalistische Basis GGZ volgens één van de onderstaande vier pakketten[1] gedeclareerd wordt, met de genoemde maximumtarieven:

Kort, maximaal 294 minuten Prijs €   507,62
Middel, maximaal 495 minuten Prijs €   864,92
Intensief, maximaal 750 minuten Prijs € 1356,25
Alleen intake, maximaal 120 minuten Prijs €   207,19

[1] Het gaat hierbij om de all-in tijd van de behandeling: face-to-face contact, verslaglegging en rapportage, contact derden, email/telefoon, e.d.

De kosten van hulpverlening die geleverd wordt rondom arbeidsgerelateerde problematiek worden in overleg met de werkgever vastgesteld.

 

 

Klachten

Heeft u klachten over de behandeling, dan stel ik het op prijs dat u die snel kenbaar maakt. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling van het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) en naar de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.nl). Een exemplaar van deze eerste regeling is aanwezig in de praktijkruimte en is ter beschikking voor u.

Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz). De praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), bereikbaar via de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company; per mail via LVVP@klachtencompany.nl; per telefoon via (088) 234 16 06; per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/