Algemene informatie

Wachtlijst

Er is ruimte voor nieuwe cliënten.

Cliënten kunnen – buiten vakantieperiodes –  binnen 1-2 weken terecht. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Tijdens het eerste telefonische contact wordt er een eerste inschatting gemaakt of u op de juiste plek bent. Als dit zo is, probeer ik binnen één tot twee weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. De behandeling volgt aansluitend. Als u níet bij mij op de goede plek bent, overleg ik met u wat uw vervolgstappen kunnen zijn.

 • Wachttijd tot intake: 2-3 weken
 • Wachttijd tot behandeling (de tijd tussen de intake en de start van de verdere behandeling): 1-2 weken
 • Bijgewerkt: 17 juli 2022                                          
 • (Verplicht om te vermelden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overige praktische informatie

 • De duur van de sessies is in het algemeen 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Er wordt gewerkt vanuit een kantoorruimte in een goed toegankelijk bedrijvencentrum. De ruimte is op de tweede verdieping en er is een lift. Vanuit de lift naar de kantoorruimte zijn er twee afstapjes. Mocht dit een probleem zijn dan is een andere ruimte te regelen.
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn. Hierop moet staan dat het om een verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog gaat.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • Indien nodig wordt er overlegd met de huisarts of andere behandelaren zoals een praktijkondersteuner of een fysiotherapeut. Het zorgt voor korte overleglijnen en afstemming. Dit overleg gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. Mocht er verwijzing naar de een andere hulpverlener of instantie aan de orde komen, dan overleg ik daarover met u, uw huisarts en zo nodig ook met de instelling of praktijk waarnaar verwezen wordt. Door deelname aan het samenwerkingsverband van de psychologen van Psyzorg Nijmegen e.o. krijgt onderling overleg en verwijzing makkelijk vorm.
 • Er wordt een (elektronisch) dossier van de behandeling bijgehouden. U hebt recht van inzage. Tijdens de behandelsessies kunt u mijn aantekeningen inzien. Mocht u inzage willen na afsluiting van de behandeling, dan wordt daarvoor een afspraak gemaakt. Het bespreken van de inhoud van het dossier wordt als een consult in rekening gebracht.
 • Na afloop van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard (wettelijke verplichting), tenzij u een schriftelijk verzoek heeft gedaan om de gegevens eerder te vernietigen.
 • De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk. Het kwaliteitsstatuut is te downloaden via deze link: https://1drv.ms/b/s!AkCZTrvHk6_pm2VcZLtoLf3jPuuT?e=Yf9V9V.

 

Kosten

Voor trajecten die in 2022 starten, geldt het volgende:

 • De praktijk heeft contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.
 • In het kalenderjaar 2022 wordt psychologische hulpverlening aan volwassenen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten.
 • Er is geen verplichte eigen bijdrage per consult meer. Houd u er wel rekening mee, dat de psychologische hulpverlening onder het eigen risico valt. In 2022 is het eigen risico € 385,- (of hoger, als u dat zo geregeld heeft met uw zorgverzekering).
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn.
 • Niet alle behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en problemen die te maken hebben met het werk worden bijvoorbeeld niet vergoed. De kosten voor deze zorg betaalt u zelf. Hiervoor worden de adviestarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit gevolgd (zie onderaan). Vaak is de werkgever bereid om hieraan mee te betalen.Het kan verstandig zijn hierover in gesprek te gaan met uw werkgever.
 • Ook telefonische consulten, ehealth-consulten of gesprekken via e-mail worden gedeclareerd.
 • Er zijn enkele polissen die psychologische zorg alléén vergoeden bij zorgverleners waar ze specifieke afspraken mee hebben gemaakt. Het gaat meestal om budgetpolissen. Kijkt u dit goed na.
 • Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raad ik u aan om de polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar! U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de kosten volledig zelf te betalen.
 • De vergoeding van ziektekosten voor jeugd onder de 18 jaar loopt sinds 2015 via de gemeentes. De praktijk heeft geen contracten afgesloten met gemeentes. Jeugdigen zijn welkom vanaf 16 jaar. De kosten van psychologische hulp worden bij de (wettelijke vertegenwoordigers van de) cliënt gedeclareerd volgens de NzA-tarieven (zie hieronder).
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • De kosten van hulpverlening die geleverd wordt rondom arbeidsgerelateerde problematiek (en niet onder de zorgkostenverzekering valt) worden in overleg met de werkgever vastgesteld.
 • Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (minimaal 24 uur van te voren) worden volledig in rekening gebracht. Hiervoor wordt het tarief van € 100,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Meer informatie over het bekostigingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), het zogenaamde Zorprestatiemodel. Hierin wordt geregeld wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. Deze bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Zorgprestatiemodel
In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van
de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt.
Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Kosten van de behandeling, volgens de NzA-tarieven, 2022

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag daarbij uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. In deze praktijk wordt er voor het merendeel van de consulten uitgegaan van 45 of 60 minuten, in onderling overleg vast te stellen.

Ook telefonisch behandelcontact, email, eHealth of chatcontact, e.d. worden als consult in rekening gebracht. Ook hier wordt het tarief bepaald door de duur van het consult: 5, 15 of 30 minuten. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.

Het tarief van het consult wordt mede bepaald door het doel van het consult: gaat het om diagnostiek, of gaat het om behandeling? Tot slot kan er sprake zijn van een toeslag, bijvoorbeeld voor de reistijd bij huisbezoek.

Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’, bijvoorbeeld intercollegiaal overleg of reiskosten bij huisbezoek.

De tarieven van de Nederlandse Zorg autoriteit; setting ambulant; kwaliteitsstatuut II

Tijdsduur van consult Diagnostiek Behandeling
60 minuten € 163,37 € 143,71
45 minuten € 142,31 € 120,99
30 minuten € 101,78 € 85,16
15 minuten € 61,31 € 49,89
5 minuten € 35,56 € 27,91
Intercollegiaal overleg kort, vanaf 5 minuten; code OV0007 € 22,18
Intercollegiaal overleg lang, vanaf 15 minuten; code OV0008 € 67,62

 

 

 

 

 

 

Klachten

Heeft u klachten over de behandeling, dan stel ik het op prijs dat u die snel kenbaar maakt. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/). Een exemplaar is aanwezig in de praktijkruimte en is ter beschikking voor u.

Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz). De praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), bereikbaar via de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company; per mail via LVVP@klachtencompany.nl; per telefoon via (088) 234 16 06; per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.